لطفا دستگاه خود را بچرخانید.
negin kowsar aria
حمل و نقل

حمل و نقل

حمل و نقل چیست ؟

به جابجایی یا انتقال انسان،حیوان،کالا و یا هر جسم قابل حرکتی از جایی به جای دیگر حمل و نقل گفته میشود

در دنیا کلیه جا به جایی ها به چهار روش انجام می شود :

1.حمل و نقل زمینی

2.حمل و نقل هوایی

3.حمل و نقل ریلی

4.حمل و نقل دریایی