لطفا دستگاه خود را بچرخانید.
negin kowsar aria
اخذ مجوز

اخذ مجوز

اخذ مجوز بازرسی کالا در مبدا در حین تولید و بارگیری و همچین در حین رسیدن کالا به مقصد پیش از اظهار به گمرک